Lekcije

Definicija i ciljevi u psihologiji
Organske osnove psihičkog života-čulni organi i uloga nervnog sistema
Podjela nervnog sistema - periferni nervni sistem
Endokrini sistem
Razvitak psihičkog života(filogeneza i ontogeneza)
Psihički prices Opažanje
Psihički proces Pažnja
Učenje-Klasično uslovljavanje
Emocionalno uslovljavanje
Psihički proces-pamćenje
Inteligencija - pojam i struktura inteligencije
Mjerenje inteligencije